हाम्रो बारेमा स्वास्थ्य बीमा बाेर्ड
स्वास्थ्य बीमा बोर्ड गुणस्तर स्वास्थ्य सेवा खरिद गर्न जिम्मेदार छ र यसको सदस्यको सम्भावित नजिकको बिन्दुमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउछ । कार्यक्रमले स्वस्थ मान्छे देखि योगदान बढाउने र जरूरी मान्छेको लागि नै खर्च गर्नेउद्देश्य छ। उठाएको कोषलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र खर्चको लागि बुद्धिमानी तरिकामा अन्य पूरै सेवामा खर्च गरिनेछ। स्वास्थ्य बीमा बोर्डले राष्ट्रिय स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमको माध्यमबाट स्वास्थ्यको लागी उचित तरिकामा वित्तीय स्रोतहरुको लागी पूर्व भुक्तानी र जोखिम पूल व्यवस्था तर्फ ल्याउनेछ। स्वास्थ्य बीमा बोर्डको उदेश्य र लक्षय निम्नानुसार: द्रिष्टिकोण: यस ​​स्वास्थ्य बीमा बोर्डको द्रिष्टिकोण नेपालका सम्पूर्ण स्वास्थ्य परिस्थितिलाई सुधार गर्नु हो। उद्देश्यहरू: स्वास्थ्य बीमा बोर्डको मुख्य उद्देश्य सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेजलाई पहुँच गर्न र आवश्यक गुणस्तर स्वास्थ्य सेवाको उपयोग गरी बढावा दिन निश्चित छ।