दर्ता सहयोगी छनाैट निर्देशिका, २०७३ (दास्रो संशाेधन, २०७४)