हाम्रो बारेमा
हाम्रो बारेमा
स्वास्थ्य बीमा बोर्ड गुणस्तर स्वास्थ्य सेवा खरिद गर्न जिम्मेदार छ र यसको सदस्यको सम्भावित नजिकको बिन्दुमा 
स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउछ । कार्यक्रमले स्वस्थ मान्छे देखि योगदान बढाउने र जरूरी मान्छेको लागि नै खर्च गर्ने
उद्देश्य छ। उठाएको कोषलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र खर्चको लागि बुद्धिमानी तरिकामा अन्य पूरै सेवामा खर्च
गरिनेछ। स्वास्थ्य बीमा बोर्डले राष्ट्रिय स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमको माध्यमबाट स्वास्थ्यको लागी उचित तरिकामा वित्तीय
स्रोतहरुको लागी पूर्व भुक्तानी र जोखिम पूल व्यवस्था तर्फ ल्याउनेछ।
 

स्वास्थ्य बीमा बोर्डको उदेश्य र लक्षय निम्नानुसार:

द्रिष्टिकोण:  यस ​​स्वास्थ्य बीमा बोर्डको द्रिष्टिकोण नेपालका सम्पूर्ण स्वास्थ्य परिस्थितिलाई सुधार गर्नु हो।

उद्देश्यहरू: स्वास्थ्य बीमा बोर्डको मुख्य उद्देश्य सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेजलाई पहुँच गर्न र आवश्यक गुणस्तर
स्वास्थ्य सेवाको उपयोग गरी बढावा दिन निश्चित छ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्ड अध्यक्ष, स्वास्थ्य र
जनसंख्या मंत्रालयको सचिव अध्यक्षतामा छ। कार्यकारी निर्देशक बोर्डको
उद्देश्य र निर्णयको भौतिक मर्मत गर्न सबै कार्यकारी कार्यहरुको लागी जिम्मेदार छ।